بررسی خود تنظیم گری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی خود تنظیم گری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
بررسی خود تنظیم گری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی-خود-تنظیم-گری-در-پیشرفت-تحصیلی-دانشجویان

توضیحات:

مقاله بررسی خود تنظیم گری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود.  روش : طرح اين پژوهش، طرح مقطعی- توصيفي از نوع  همبستگي است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان شهر قره ضیاالدین در سال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند. آزمودنی¬های پژوهش شامل 302 نفر از دانشجویان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس این شهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تعلل ورزی دانشجویان(PASS)، مقیاس خود تنظیم گری، مقیاس باورهای فراشناختی و مقیاس انگیزش تحصیلی استفاده شد. در تحلیل داده ها  از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد.  نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین باورهای فراشناختی، خود تنظیم گری و انگیزش پیشرفت وجود دارد(01/0>P). یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباط منفی بین تعلل ورزی و انگیزش پیشرفت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد حدود 18 درصد واريانس مربوط به انگیزش پیشرفت توسط   خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی تبيين مي‌شود. ضريب تأثير تعلل ورزی (367/0=B)، خود تنظیم گری (069/0= B) و باورهای فراشناختی (386/0= B) با توجه به آماره t نشان مي‌دهند كه مي‌توانند با اطمينان 99 درصد تغييرات مربوط به انگیزش پیشرفت را در دانشجویان پيش‌بيني كنند. بنابراین   خودتنظیم گری و باورهای فراشناختی می توانند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشجویان، مانند عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دوران تحصیل آنها باشد و  رابطه دانشجویان  با مدرسه  خود  و شوق و اشتیاق دانشجویان  را به ادامة تحصیل را  تحت تأثیر قرار دهد.

 

 

 

مقدمه:

    پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانشجویان، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور است و تمام کوشش ها و کشش های این نظام، در واقع برای پوشاندن جامه ی عمل به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه، علاقه مند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابند ( فراهانی، 1380). معمولا نظام های آموزش و پرورش در دنیا بر مبنای دیدگاههای دانشمندان و نظرات صاحبنظران و اندیشه های حاکم بر جامعه شکل می گیرند و مقصد نهایی اندیشمندان، ...  

 


دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل